Marki, ul. Fabryczna 2, tel. (22) 781 14 06

Struktura organizacyjna

ADRES SIEDZIBY INSTYTUCJI:

05 270 MARKI
ul. FABRYCZNA 2
TELEFON: 22 781-14-06
FAX. 22 781-11-39
email: mokmarki@mokmarki.pl
www.mokmarki.pl
 
Terenem działalności Mareckiego Ośrodka Kultury (w skrócie MOK) jest miasto Marki. Instytucja współpracuje także przy realizacji wspólnych projektów kulturalnych w ramach Porozumienia Domów
i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego.
Marecki Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Marki.
Marecki Ośrodek Kultury rozpoczął działalność 15 marca 1984 roku.
Od początku istnienia MOK-u do czerwca 2016r dyrektorem była Krystyna Klimecka.
Od stycznia 2017r dyrektorem jest Aleksandra Jankowska.
Dyrektor kieruje MOK-iem w ramach obowiązujących przepisów i jest odpowiedzialny za całokształt instytucji, a w szczególności za realizację zadań statutowych, planów pracy, uzyskiwane wyniki oraz racjonalną gospodarkę środkami rzeczowymi i finansowymi.
 

Struktura

 
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
W skład Ośrodka wchodzą następujące piony organizacyjne i stanowiska:
1. Dyrektor (etat)
2. Pion merytoryczny
a) instruktorzy d/s działalności podstawowej (2 1/3 etatu) 
b) grafik komputerowy 
c) instruktorzy artystyczni i edukacyjni zatrudnieni na podstawie odrębnych umów - zleceń (w miarę potrzeb)
3. Pion księgowości
a) główny księgowy (1/3 etatu)
b) referent: kasa, zapisy, informacje, reklama, ksero (1 etat)
4. Pion administracyjno-gospodarczy
a) Kierownik Administracji i Kadr (1 etat)
b) pracownicy obsługi (1 3/4 etatu) 
Pracownik do spraw reklamy 1/3 etatu
 
KIEROWNICTWO MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Pracą MOK-u kieruje Dyrektor. Zadania instytucji realizuje Dyrektor przy pomocy i współpracy Głównego Księgowego, Kierownika Administracji oraz pozostałych pracowników.
Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury opracowuje plany roczne i miesięczne działalności, organizuje pracę instytucji, koordynuje i nadzoruje realizację programu oraz współuczestniczy bezpośrednio w organizacji imprez (dobór repertuaru, opracowywanie scenariuszy, regulaminów konkursów tematycznych, prowadzenie imprez, opracowywanie programów wycieczek kulturalnych itp.)
Do najważniejszych zadań Dyrektora należą także: 
- kierowanie kadrą MOK i bieżącymi sprawami instytucji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz 
- nadzorowanie finansów, opracowywanie sprawozdań z działalności, odpowiedzialność za powierzone gminne mienie i finanse, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie
z zatwierdzonym planem 
- dbałość o rozwój i kreatywność instytucji 
- diagnozowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta, inicjowanie nowych form 
- dbałość o estetykę i wystrój placówki oraz promocja instytucji.
Podczas nieobecności Dyrektora zastępują go: Główna Księgowa w sprawach finansowych oraz specjalista d/s administracyjno-kadrowych, z prawem podpisywania bieżących dokumentów.
Organem opiniodawczym Dyrektora w sprawach socjalnych i pracowniczych jest Komisja Socjalna. Ustalenia powyższego organu mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla Dyrektora przy podejmowaniu decyzji.
 
ZADANIA PIONU MERYTORYCZNEGO MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Do zadań pionu merytorycznego należy przede wszystkim prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej. 
- Upowszechnianie kultury, edukacji i wychowania odbywa się poprzez animację, otaczanie patronatem oraz współuczestniczenie przy organizacji imprez, koncertów, festiwali i innych projektów kulturalnych. Zadania te realizowane są przez Dyrektora oraz pracowników etatowych i instruktorów specjalistów. Do ich zadań należą: 
- prowadzenie zajęć i kółek zainteresowań, klubów 
- opieka pedagogiczna 
- obsługa imprez kulturalno-rozrywkowych i innych 
- prowadzenie działalności reklamowej
i informacyjnej 
- opracowywanie planów i konspektów zajęć 
- prowadzenie wymaganej dokumentacji merytorycznej instytucji (m.in. plany pracy, dzienniki zajęć, katalogi wystaw, kroniki, foto-foldery). 
 
- Przy realizacji programu Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni współpracują z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami społecznymi na terenie naszego miasta, powiatu wołomińskiego i stolicy.
 
ZADANIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Do zadań Głównego Księgowego należy: 
- kierowanie całością spraw związanych z prowadzeniem zagadnień finansowo-księgowych. 
- Główny Księgowy odpowiada za zgodną z przepisami finansowymi działalność finansowo-księgową zakładu w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy. 
- Ponadto do zadań Głównego Księgowego należy 
- prowadzenie spraw finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami planu rzeczowo-finansowego Ośrodka oraz prowadzenie spraw płacowo-finansowych 
- prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych, płacowych, deklaracji podatkowych, a w szczególności opracowywanie w oparciu o przedłożone programy cząstkowe planów rzeczowo-finansowych Ośrodka 
- dokonywanie płatności wobec wierzycieli 
- dekretacja dokumentów finansowych oraz księgowanie operacji finansowych w wymaganych urządzeniach księgowych 
- nadzór nad pracą kasjera oraz prawidłowym funkcjonowaniem kasy instytucji.
 
ZADANIA PIONU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Do zadań pionu administracyjno-gospodarczego należą sprawy gospodarcze i biurowe potrzebne do funkcjonowania instytucji i obiektu, w tym przede wszystkim: 
- obsługa sekretariatu, korespondencja wychodząca i przychodząca 
- obsługa komputera, kserokopiarki, faxu 
- prowadzenie rejestru umów-zleceń
i umów o dzieło, usług i zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, rejestru druków ścisłego zachowanie, ksiąg inwentarzowych, spraw kadrowych 
- dbałość o prawidłowe gospodarowanie powierzonym sprzętem, czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i urządzeń oraz ich konserwacja i naprawa, utrzymywanie obiektu w należytej czystości 
- przygotowywanie obiektu do zajęć i imprez, 
- montaż dekoracji i wystaw 
- rozlepianie ogłoszeń i plakatów na mieście i w instytucjach 
-.dokonywanie zaopatrzenia towarowego i materiałowego 
- dozór obiektu podczas działalności, nadzór nad prawidłowym działaniem systemu alarmowego MOK-u, dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektu 
- wykonywanie bieżących napraw i remontów 
- właściwe zabezpieczanie instytucji zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
 
INFORMACJE O GODZINACH PRACY MARECKIEGO OŚRODKA KULTURY
Pracownicy merytoryczni pracują zgodnie z przyjętym planem działalności i zajęć stałych oraz kalendarzem imprez, spotkań i wycieczek. Wymiar czasu pracy określa zawarta z pracownikiem umowa.
Pracownicy administracyjni pracują w systemie zmianowym zgodnie z potrzebami instytucji w wymiarze czasu pracy zawartym w umowie.
Z uwagi na szczególny charakter pracy instytucji kultury dyrektora oraz wszystkich pracowników obowiązuje dyspozycyjność oraz dbałość o interesy MOK-u i uczestników działalności.
Dyrektor MOK-u w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Sekretariat oraz kasa Mareckiego Ośrodka Kultury są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 12-19
Marecki Ośrodek Kultury pracuje w dni powszednie w godz. 8-21 oraz w dni wolne od pracy zgodnie
z miesięcznym planem placówki